Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Dotacje/nabory

Artykuły

 • Rusza nabór wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie” 2024

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

  Łączna pula w Konkursie przeznaczona na granty w 2024 roku wynosi: 55 000 zł, przy czym pula środków na wsparcie projektów, które będą miały być realizowane w miejscowości Szczecinek może wynieść max. 5 000 zł. Do tej puli nie są wliczane projekty składane przez organizacje z miejscowości Szczecinek, a realizowane w społecznościach wiejskich.

  W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  1) mają siedzibę w gminach: gmina miejsko-wiejska Barwice, gmina miejsko-wiejska Borne Sulinowo, gmina wiejska Grzmiąca, gmina miejska Szczecinek, gmina wiejska Szczecinek,

  2) oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

  Czytaj Więcej o: Rusza nabór wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie” 2024
 • Infrastruktura sportowa

  Dnia 14 marca 2024 roku odbyła się ostatnia sesja bieżącej kadencji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, podczas której podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2024 roku.

  Miło nam poinformować, że Gmina Grzmiąca znalazła się na liście jednostek z dofinansowaniem w wysokości 30 tys. złotych na zadnie pn. „Ogrodzenie i zagospodarowanie kompleksu sportowego w Grzmiącej”. Wartość całego zadania została oszacowana na kwotę 60 250,00 zł.

  Czytaj Więcej o: Infrastruktura sportowa
 • Stowarzyszenie LGD POJEZIERZE RAZEM podpisało umowę na realizację LSR w nowej perspektywie finansowej

  17 stycznia 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie miało miejsce podpisanie umów o warunkach i sposobie realizacji strategii przez trzynaście Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

  Wśród nich znalazło się Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE, które na uroczystym podpisaniu umów reprezentowali przedstawiciele Zarządu: Pan Paweł Mikołajewski – Prezes oraz Pani Dorota Chrzanowska – Skarbnik.

  Lokalna Strategia Rozwoju przygotowana przez LGD POJEZIERZE RAZEM obejmuje obszar pięciu gmin: Barwice, Biały Bór oraz Borne Sulinowo jako trzy gminy miejsko-wiejskie oraz Grzmiąca i Szczecinek jako dwie gminy wiejskie.  

  W ramach LSR realizowane będą operacje finansowane z dwóch funduszy: EFS+ (Europejski Fundusz Społeczny Plus ) i EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), co świadczy o tym, iż niniejsza Lokalna Strategia Rozwoju jest tzw. strategią wielofunduszową. Pierwszy z funduszy (EFS+) dotyczy  Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021 – 2027 – służyć będzie realizacji celu szczegółowego (h) w zakresie aktywnej integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i kulturalnej. Realizacja drugiego z funduszy odbędzie się w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) -  Strategia LGD będzie realizować interwencję LEADER/Rozwój Kierowany przez Społeczność (RLKS).

  Czytaj Więcej o: Stowarzyszenie LGD POJEZIERZE RAZEM podpisało umowę na realizację LSR w nowej perspektywie finansowej
 • Nabór ankiet w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

  Dnia 2 stycznia 2023 r. na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłoszono trzeci nabór wniosków. Informujemy, że Wójt Gminy Grzmiąca zamierza aplikować o środki w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

  Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. W ramach dofinansowania kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.

  Czytaj Więcej o: Nabór ankiet w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
 • Zachęcamy do wypełnienia fiszki projektowej

  Drodzy mieszkańcy,

  w związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM.

  Wypełnione formularze fiszek posłużą nam do opracowania celów, przedsięwzięć i wskaźników w ramach przyszłej perspektywy. Zebrane informacje pozwolą wytyczyć kierunki działań, które będą służyć rozwojowi gmin członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM oraz przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców.

  Czytaj Więcej o: Zachęcamy do wypełnienia fiszki projektowej
 • Promesy inwestycyjne

  W minioną sobotę, 16 lipca w miejscowości Ostrowice Zastępca Wójta Aleksandra Lachowska oraz Przewodnicząca Rady Gminy Grzmiąca Monika Stokowiec uczestniczyły w uroczystym przekazaniu symbolicznych promes inwestycyjnych na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja trzecia – PPGR).
  Symboliczny czek został wręczony przez Premiera Mateusza Morawickiego w obecności m.in. wiceministra Pawła Szefernakera, europosła Joachima Brudzińskiego, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Małgorzaty Golińskiej, Posła na Sejm RP Czesława Hoca, Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego oraz Wicewojewody Tomasza Wójcika.

  Czytaj Więcej o: Promesy inwestycyjne
 • Wyniki trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - PGR

  Szanowni Państwo,

  Znane są już wyniki trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - PGR.
  Z wielką radością przekazujemy Państwu informację, że wszystkie wnioski, które zostały złożone w tej edycji otrzymały pozytywną ocenę. Gmina Grzmiąca uzyska dofinansowanie w łącznej kwocie 2.744.000,00 zł

  Dzięki temu wsparciu będzie możliwa:

  • Przebudowa dróg gminnych osiedlowych w popegeerowskiej miejscowości Grzmiąca - kwota dofinansowania to 980.000,00 zł
  • Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w popegeerowskiej miejscowości Grzmiąca – kwota wsparcia 1.764.000,00 zł
  Czytaj Więcej o: Wyniki trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - PGR
 • Nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014 - 2020

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach zakresów:

  • 1/2022 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
  • 2/2022 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, zwaną dalej „LSR”, przez: podejmowanie działalności gospodarczej;
  Czytaj Więcej o: Nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014 - 2020

Banery/Logo