Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Stowarzyszenie LGD POJEZIERZE RAZEM podpisało umowę na realizację LSR w nowej perspektywie finansowej

17 stycznia 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie miało miejsce podpisanie umów o warunkach i sposobie realizacji strategii przez trzynaście Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

Wśród nich znalazło się Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE, które na uroczystym podpisaniu umów reprezentowali przedstawiciele Zarządu: Pan Paweł Mikołajewski – Prezes oraz Pani Dorota Chrzanowska – Skarbnik.

Lokalna Strategia Rozwoju przygotowana przez LGD POJEZIERZE RAZEM obejmuje obszar pięciu gmin: Barwice, Biały Bór oraz Borne Sulinowo jako trzy gminy miejsko-wiejskie oraz Grzmiąca i Szczecinek jako dwie gminy wiejskie.  

W ramach LSR realizowane będą operacje finansowane z dwóch funduszy: EFS+ (Europejski Fundusz Społeczny Plus ) i EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), co świadczy o tym, iż niniejsza Lokalna Strategia Rozwoju jest tzw. strategią wielofunduszową. Pierwszy z funduszy (EFS+) dotyczy  Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021 – 2027 – służyć będzie realizacji celu szczegółowego (h) w zakresie aktywnej integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i kulturalnej. Realizacja drugiego z funduszy odbędzie się w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) -  Strategia LGD będzie realizować interwencję LEADER/Rozwój Kierowany przez Społeczność (RLKS).

PLANOWANA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA LSR na lata 2023-2027

Nazwa Funduszu Kwota środków w EUR
EFRROW 1 562 500,00
EFS+ 850 378,33
Razem 2 412 878,33

Założone cele i przedsięwzięcia LSR:

Cel 1:  Poprawa warunków bytowych w szczególności osób młodych na terenie LSR;

Cel 2: Wzmocnienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej  oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego;

Cel 3: Włączenie społeczne mieszkańców obszaru objętego LSR (EFS+).

 

Na jakie działania będzie można otrzymać wsparcie w ramach LSR?

  1. Rozwój przedsiębiorczości poprzez powstanie nowych podmiotów gospodarczych oraz rozwój istniejących firm – kwota 400 000,00 EUR
  2. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie LSR – kwota 700 000,00 EUR
  3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i  przyrodniczego obszaru LSR – kwota 75 000,00 EUR, operacje będą obejmować m.in. takie działania jak: przystosowanie obiektów na cele turystyczne (w tym tworzenie ekspozycji, wystaw itp. z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych i interaktywnych), edukacja i upowszechnianie wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa, opracowanie/tworzenie szlaków tematycznych, ścieżek edukacyjnych, przyrodniczych, questów, gier terenowych oraz oznakowanie tegoż dziedzictwa. Działania będą służyć  ochronie i popularyzacji dziedzictwa przyrodniczego.
  4. Aktywna społeczność obszaru objętego LSR – kwota 75 000,00 EUR, - w ramach przedsięwzięcia planuje się działania doradcze/animujące/szkoleniowe dla aktywności społecznej, wyjazdy studyjne, warsztaty, konferencje, festyny, akcje społeczne. Działania będą dotyczyć także  rozszerzenia funkcji świetlic wiejskich o dotychczas niedostępne formy spędzania czasu wolnego i aktywności  poprzez zakup sprzętu, urządzeń, mebli umożliwiających prowadzenie działalności edukacyjnej, animacyjnej, kulturalnej w formie klubów czy przestrzeni kreatywności. Wyposażenie przestrzeni aktywności -  w postaci sprzętu do prowadzenia konkretnych zajęć, meble sprzyjające spotkaniom i działaniom warsztatowym.
  5. Aktywizacja osób z grup w niekorzystnej sytuacji (EFS+) – kwota 714 319, 60 EUR,  wsparcie będzie ukierunkowane na działania skierowane do osób długotrwale bezrobotnych i biernych zawodowo w szczególności do grup osób w niekorzystnej sytuacji poprzez aktywizację społeczno-zawodową (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

Zgodnie z PS WPR (Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej) z pomocy wykluczone są operacje:

1.obejmujące budowę lub modernizację dróg, targowisk, sieci wodno-kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalni ścieków,

2.dotyczące świadczenia usług dla rolnictwa.

W przypadku wdrażania projektów w ramach PS WPR Beneficjentami będą mogły być:

-osoby fizyczne, w tym wykonujące działalność gospodarczą,

-osoby prawne, w tym organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, mikro- i małe przedsiębiorstwa lub LGD (w ramach projektów grantowych lub operacji własnych),

-jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

W przypadku funduszu EFS+ w ramach, którego realizowana będzie aktywizacja społeczno-zawodowa beneficjentami będą mogli być: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, instytucje pomocy i integracji społecznej, podmioty prowadzące: centra integracji społecznej/kluby integracji społecznej/warsztaty terapii zajęciowej, instytucje resocjalizacyjne, instytucje opiekuńczo-wychowawcze, instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje kultury.

Warto dodać, zgodnie z Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej  podczas wspierania włączenia społecznego szczególny nacisk położony będzie na potrzeby zdiagnozowanych na obszarach objętych LSR grup osób w niekorzystnej sytuacji tj. w tym przypadku kobiety i  osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie. Wsparcie będzie ukierunkowane również na seniorów tj. osoby powyżej 60 r.ż. oraz na osoby młode tj. do 25 r.ż.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju, którą znaleźć można pod adresem: http://www.lgd.szczecinek.pl/index.php/lokalna-strategia-rozwoju-2 oraz do kontaktu z biurem Stowarzyszenia: telefonicznie 94-37-292-63, mailowo  biuro@lgd.szczecinek.pl lub osobiście pod adresem: ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek, pokój nr 101.

Autor: Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM w Szczecinku

Banery/Logo