Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Grzmiąca

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanego dalej „PSZOK”, na terenie Gminy Grzmiąca znajdującego się pod adresem ul. 1 Maja 6B, 78-450 Grzmiąca.

2. Korzystanie z usług realizowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wymaga podpisania oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych zebrane w sposób selektywny przez właścicieli/najemców/użytkowników nieruchomości położonych na terenie gminy Grzmiąca w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami.

4. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Osoby dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane są do:

a) podporządkowania się zaleceniom pracowników obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK,

b) przekazywania odpadów zgodnie z zapisami aktów prawa miejscowego,

c) zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż., nie używania źródeł otwartego ognia,

d) samodzielnego wrzucania dostarczonych odpadów do oznaczonego pojemnika/kontenera lub złożenia w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi PSZOK, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych,

e) niepozostawiania na terenie PSZOK dzieci bez opieki osoby pełnoletniej.

§ 3. 1. Do PSZOK przyjmowane są w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, następujące rodzaje odpadów:

a) papier i tektura,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła,

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

f) bioodpady,

g) odpady niebezpieczne,

h) przeterminowane leki i chemikalia,

i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

j) zużyte baterie i akumulatory,

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości 200 kg rocznie z jednego gospodarstwa domowego,

m) zużyte opony w ilości 4 opon rocznie z jednego gospodarstwa domowego,

n) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne w ilości 200 kg rocznie z jednego gospodarstwa domowego,

o) odzież i tekstylia,

p) opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków owadobójczych, środków ochrony roślin i nawozów, benzyn, olejów mineralnych i syntetycznych,

q) materiały i odczynniki fotograficzne, taśmy barwiące, tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe i inne odpady chemiczne, pojemniki po aerozolach,

r) świetlówki i żarówki.

2. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

b) odpady zawierające azbest,

c) części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),

d) opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,

e) sprzęt budowlany,

f) zmieszane odpady budowlane,

g) urządzenia przemysłowe,

h) odpady poprodukcyjne,

i) odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań),

j) odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet),

k) butle gazowe,

l) papa,

m) okna plastikowe,

n) gaśnice,

o) wata szklana ,

p) wszystkie inne odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstw domowych (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, sole chemiczne, odczynniki chemiczne) – zwłaszcza w dużych ilościach.

§ 4. 1. Odpady komunalne dostarczane do PSZOK muszą być wcześniej posegregowane przez osoby je dostarczające oraz niezanieczyszczone innymi odpadami,

2. Odpady powinny być przekazywane luzem oraz umieszczane w dedykowanych (opisanych) do danego rodzaju odpadu pojemnikach/kontenerach,

3. Odpady niebezpieczne należy przekazać pracownikowi obsługi PSZOK, który samodzielnie umieści je w odpowiednich pojemnikach,

4. Bioodpady należy wysypywać z worków do właściwego, oznakowanego kontenera,

5. Bioodpady w postaci gałęzi i krzewów powinny być rozdrobnione do maksymalnej długości 30cm,

6. Odpady wymagające opakowania winny znajdować się w szczelnych (nieuszkodzonych) pojemnikach oraz być opatrzone informacją (etykietą) umożliwiającą identyfikację odpadu,

7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK winny być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów,

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć selektywnie z podziałem na:

a) odpady z betonu i gruzu betonowego(niezanieczyszczone),

b) odpady ceramiczne i elementy wyposażenia (sanitarne, armatura itp.),

c) odpady ze szkła (szyby okienne, lustra, luksfery itp.),

9. Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów jednośladowych i samochodowych, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. W ciągu roku kalendarzowego można oddać maksymalnie 4 opony z jednego gospodarstwa domowego.

§ 5. 1. Pracownicy obsługi PSZOK mają obowiązek:

a) uzyskania od osoby przekazującej odpady do PSZOK oświadczenia o uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Grzmiąca wynikającą ze złożonej deklaracji (załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK),

b) sprawdzenia zgodności odpadów z wykazem odpadów wymienionych w § 3,

c) ewidencjonowania każdorazowego przyjęcia odpadów,

d) ważenia dostarczanych odpadów.

2. Pracownicy obsługi PSZOK mają prawo odmowy przyjęcia odpadów:

a) każdorazowo, jeśli jest on dostarczony w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem,

b) każdorazowo, jeśli mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi,

c) jeżeli stwierdzą, że dostarczone odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej i nie powstały w gospodarstwach domowych,

d) jeżeli odpady wskazują źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne),

e) w przypadku stwierdzenia zaległości w płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Banery/Logo