Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Dostępność

Artykuły

 • Deklaracja dostępności

  Urząd Gminy Grzmiąca zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Grzmiaca.

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-10-05.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-05.

  Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklarację poddano przeglądowi dnia 2024-03-15 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu;
  • możliwość zmiany kontrastu;
  • widoczny focus.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymańska, mail: koordynator@dostepnosci.pl . Kontaktować można się także telefonicznie: 795-939-808. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Urząd Gminy Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca.

  Miejsca parkingowe: przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny dla klientów urzędu z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych. Miejsce to zostało oznaczone znakiem pionowym.

  Dostępność wejścia: budynek urzędu mieści się w 3-kondygnacyjnym budynku. Do wejścia głównego prowadzą schody. Wejście nie jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy schodach znajduje się dzwonek dla osób ze szczególnymi potrzebami, za pomocą którego można przywołać pracownika urzędu.

  Dostępność komunikacyjna budynku: budynek nie jest wyposażony w windę, poszczególne kondygnacje połączone są schodami. Korytarze i schody są przestronne i zapewniają odpowiednią szerokość do przemieszczenia się. Przy wejściu głównym znajduje się miejsce do obsługi osób niepełnosprawnych. W urzędzie dostępny jest również „Pokój cichej obsługi". Podmiot nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a.

  Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Komunikacja osób niesłyszących lub słabosłyszących

  Komunikacja osób niesłyszących lub słabosłyszących: podmiot nie posiada pętli indukcyjnych. W urzędzie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza migowego na miejscu, po uprzednim zgłoszeniu. Osoba zainteresowana powinna zgłosić chęć skorzystania z takiej pomocy co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Informacji udzielają pracownicy sekretariatu. Zgłoszenie o potrzebie zapewnienia usługi tłumacza języka migowego dokonuje się poprzez złożenie „Wniosku o zapewnienie dostępności" i wysłanie go na adres siedziby podmiotu lub na adres e-mail: gmina@grzmiaca.org.pl

  Aplikacje mobilne

  Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

  Czytaj Więcej o: Deklaracja dostępności

Banery/Logo