ZAWIADOMIENIE O SESJI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 maja 2019

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ), na wniosek Wójta Gminy Grzmiąca, zwołuję
sesję nadzwyczajną Rady Gminy Grzmiąca na dzień 16 maja 2019 roku

o godzinie 13:00 w sali narad Urzędu Gminy Grzmiąca.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2019-2026.

3. Zamknięcie obrad sesji.

          

                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                             Monika Stokowiec

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca (6)