Gmina Grzmiąca

Program Współpracy z organizacjiami pozarządowymi - konsultacje społeczne

INFORMACJA DOTYCZĄCA KONSULTACJI
PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GRZMIĄCA
 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2021 ROK

 

Na podstawie uchwały Nr XLI/266/2010 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 6 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach

PROJEKTU „PROGRAMU WSPÓŁRACY GMINY GRZMIĄCA  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2021 ROK”.

Treść projektu Programu i formularz konsultacji znajdują się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grzmiąca, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.grzmiaca.org.pl oraz na stronie www.grzmiaca.org.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”.

Wszelkie uwagi, wnioski oraz spostrzeżenia w przedmiotowej sprawie można zgłaszać w formie pisemnej na formularzu konsultacji w terminie od 20 października 2020 r. do dnia 28 października 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca.

Zebrane w trakcie konsultacji opinie do projektu Programu na 2021 rok zostaną przeanalizowane i jeśli okażą się słuszne, zostaną ujęte w projekcie tego dokumentu. Po zakończeniu konsultacji zostanie przygotowany protokół, z którym każda zainteresowana osoba będzie mogła się zapoznać za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej na stronie bip.grzmiaca.org.pl.

Po przeprowadzeniu konsultacji projekt Programu zostanie przedłożony Radzie Gminy Grzmiąca. Najpóźniej do dnia 30 listopada Program współpracy zostanie przyjęty w formie uchwały.

                                                                                                                        Wójt Gminy Grzmiąca

                                                                                                                             Patryk Makowski