Gmina Grzmiąca

Kompleksowa przebudowa drogi w miejscowości Mieszałki

Dziś odbyło się podpisanie drugiej już umowy w ramach programu Rządowego Funduszu #PolskiŁad: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszałki".

Z ramienia Wykonawcy - Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” Sp. z o.o., umowę parafował Prezes Pan Bartosz Kłosowski, Gminę Grzmiąca zaś reprezentował Wójt Patryk Makowski przy kontrasygnacie Skarbnika Barbary Golczyk. Równorzędnie została zawarta umowa z inspektorem nadzoru. Nad prawidłowym wykonaniem inwestycji czuwać będzie Pan Tomasz Antolak.

W wydarzeniu reprezentując Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Poseł na Sejm RP Panią Małgorzatę Golińską uczestniczyły Radna Rady Gminy Grzmiąca Magdalena Strzelec oraz Dyrektor Biura Poselskiego Poseł na Sejm RP Małgorzaty Golińskiej Monika Łuszkiewicz.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisany dzisiaj kontrakt opiewa na kwotę 2.557.170,00 , zł.
Promesa wystawiona przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosi 2.292.098,00 zł, co stanowi 89,63 % ostatecznej wartości inwestycji, natomiast udział własnym Gminy Grzmiąca na realizację tego zadania został zwiększony do kwoty: 265.072,00 zł, co stanowi 10,37 % wartości inwestycji. (Pierwotnie wartość całego zadania została oszacowana na kwotę 2.425.500,00 zł natomiast w budżecie gminy zaplanowano na przebudowę tej drogi kwotę w wysokości 133.402,00 zł.)
W ramach zadania zostanie wykonana kompleksowa przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszałki na odcinku ok 1,2 km. Zostaną wykonane m.in. roboty rozbiórkowe wraz z korytowaniem, nowe podbudowy, na odcinku ok 180 m jezdnia z nawierzchnią z mieszanek mineralno-bitumicznych, remontem przepustu i budową oświetlenia. Na odcinku ok 400 m wykonany zostanie ciąg pieszo-jezdny z nawierzchnią z mieszanek mineralno-bitumicznych i kostki betonowej wraz z budową oświetlenia oraz jezdnia z nawierzchnią z płyt typu yomb na dł. ok 600 m.
Warto podkreślić, że jest to jedna z większych inwestycji drogowych w Gminie Grzmiąca jakie do tej pory były realizowane przez nasz samorząd.

Autor: Katarzyna Śmiechowska