Gmina Grzmiąca

Przepisy porządkowe w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Grzmiąca

Uchwała Nr XXXVIII/258/2021
Rady Gminy Grzmiąca

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Grzmiąca.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, ust 3 i ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 8), Rada Gminy Grzmiąca uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się przepisy porządkowe w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób obowiązujące w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Grzmiąca, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grzmiąca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Monika Stokowiec

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 8) rada gminy określa przepisy porządkowe w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób oraz przewozów osób i bagażu taksówkami.

W związku z organizowaniem przez Gminę Grzmiąca gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym podjęcie uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca