Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków działek zabudowanych gminy Grzmiąca

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektów opisowo-kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek zabudowanych sporządzonych dla obrębów: Czechy, Godzisław, Grzmiąca, Kamionka, Krosino, Lubogoszcz, Mieszałki, Nosibądy, Przeradz, Przystawy, Radomyśl, Radusz, Sławno, Storkowo, Sucha, Wielanowo, Wielawino gminy Grzmiąca, powiatu szczecineckiego, województwa zachodniopomorskiego.

Projekty będą udostępnione do wglądu

w dniach od 27 listopada 2023r. do dnia 15 grudnia 2023r.

w godzinach od 9.00 do 14.00

w pokoju nr 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinko, mającego siedzibę przy ul. Warcisława IV 16 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sposób udostępnienia projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostanie opublikowany na stronach internetowych Powiatu Szczecineckiego: https://www.powiat.szczecinek.pl oraz https://powiatszczecinecki.bip.net.pl w terminie wyłożenia.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo - kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Osoby zgłaszające się celem zapoznania się z dokumentacją powinny posiadać dokumenty tożsamości (PESEL lub REGON).

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. W przypadku współwłaścicieli, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacja ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o
sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

Po upływie terminu, o którym mowa w 24a ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U. z 2023r., poz. 1752), dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronić podmiotowej starostwa.

Autor: Starosta Szczecinecki

Banery/Logo