Jesteś tutaj: Start / Straż Gminna

Straż Gminna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Straż Gminna w Grzmiącej

ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca

godziny urzędowania 7:30 – 15:30

(od poniedziałku do środy)

tel. 94 – 37 36 810 wew. 54 i 61,

faks urzędu gminy: 94 – 37 36 883,

e-mail: straz.gminna@grzmiaca.org.pl

nr konta bankowego Urzędu Gminy w Grzmiącej:

Bank Spółdzielczy w Białogardzie

14 8562 0007 0036 0524 2000 0040

Obsada Straży Gminnej w Grzmiącej

Komendant

mgr Stanisław Kacprowicz

 

 

Podstawowe informacje:

Wykaz sołectw:

Gdaniec, Godzisław, Grzmiąca (Grzmiąca, Kamionka), Krosino (Krosino, Boleszkowice), Mieszałki (Mieszałki, Ubocze), Nosibądy (Nosibądy, Strzeszyn), Radusz, Wielanowo (Wielanowo, Glewo), Sucha, Czechy, Iwin (Iwin, Radostowo), Lubogoszcz (Lubogoszcz, Świętno), Przeradz (Przeradz, Owczary), Przystawy (Przystawy, Sławno), Radomyśl (Radomyśl, Pustkowie), Równe, Storkowo, Wielawino (Wielawino, Żarnowo).

Wyciąg z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grzmiąca (Uchwała Nr XXVII_162_2013 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 24 kwietnia 2013r ):

§ 3. regulamin obowiązuje

 1. właścicieli lokali użytkowych oraz obiektów przeznaczonych do celów handlowych, gastronomicznych, magazynowych i innych celów gospodarczych, jak też obiektów przeznaczonych na cele użyteczności publicznej;
 2. kierowników budów;
 3. jednostek użytkujących tereny służące komunikacji publicznej;
 4. wszystkich korzystających z terenów, do których tytuł prawny ma gmina;
 5. właścicieli, użytkowników ogródków działkowych, rolników,
 6. właścicieli i zarządców nieruchomości;
 7. kierowników jednostek wywozowych odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych;
 8. kierowników jednostek organizacyjnych użytkujących tereny i obiekty komunikacji publicznej.

§ 4.

 1. Właściciele i zarządcy nieruchomości są zobowiązani do utrzymania na ich terenie czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno- higienicznego.
 2. Właściciele i zarządcy nieruchomości lub inne podmioty wskazane u.c.p.mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia ze śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z chodnika bezpośrednio przyległego do nieruchomości, a także koszenia trawy z pasa przyległego do posesji oraz usunięcia z dachów sopli lodowych i nawisów śnieżnych znajdujących się nad chodnikami, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

§ 13. 1. właściciele nieruchomości mają obowiązek:

 1. wyposażyć nieruchomość w pojemniki, kontenery i worki, o których mowa w § 9, poprzez zakup od przedsiębiorstwa wywozowego lub w inny sposób ustalony w drodze umowy z przedsiębiorstwem wywozowym;
 2. utrzymywać worki, pojemniki i kontenery w stanie porządkowym, sanitarnym i technicznym umożliwiającycm korzystanie z nich bez przeszkód i zapobieganiu zagrożeń dla zdrowia użytkowników;
 3. przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię lub zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych, spełniający wymagania zawarte w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo budowlane (obecnie uregulowane w rozdziale 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.);
 4. zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych podlegają kontroli i ewidencji w urzędzie gminy;
 5. podpisać umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz zobowiązani są do udokumentowania wywozu nieczystości przez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi, obowiązek dotyczy także wymienionych w § 3 pkt. 1 i 6 niniejszego Regulaminu.

Wyciąg z ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 856)

Art. 5.

Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania

Art.6

 1. Nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt oraz znęcanie się nad nimijest zabronione.
 2. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:
  1. umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub doświadczenia na zwierzęciu;
   1. znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie;
  2. (uchylony)
  3. umyślne używanie do pracy lub w celach sportowych albo rozrywkowych zwierząt chorych, w tym rannych lub kulawych, albo zmuszanie ich do czynności mogących spowodować ból;
  4. bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn;
  5. przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób nieodpowiadającymi ich sile i kondycji lub stanowi dróg lub zmuszanie takichzwierząt do zbyt szybkiego biegu;
  6. transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodująceich zbędne cierpienie i stres;
  7. używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszającychzwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć;
  8. dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień bądź niezgodnie z zasadami sztuki lekarsko-weterynaryjnej, bez zachowania koniecznej ostrożności i oględnościoraz w sposób sprawiający ból, któremu można było zapobiec;
  9. złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt;
  10. utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego niechlujstwa oraz w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji;
  11. porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje;
  12. stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt;
  13. (uchylony)
  14. trzymanie zwierząt na uwięzi, która powoduje u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz nie zapewnia możliwości niezbędnego ruchu;
  15. organizowanie walk zwierząt.

 Przepisy karne

Art. 35.

 1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4, albo znęca się nad nim w sposób określony w art. 6 ust. 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, sąd może orzec przepadek zwierzęcia, a w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 2, sąd orzeka przepadek zwierzęcia – jeżeli sprawca jest jego właścicielem.
 4. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 2, sąd może orzec wobec sprawcy zakaz wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, a także może orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa oraz przedmiotów pochodzących z przestępstwa.
 5. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 2, sąd może orzec nawiązkę w wysokości od 25 zł do 2500 zł na cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd.
Autor: Stanisław Kacprowicz