Regulamin

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY GRZMIĄCA 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne 

§ 1

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grzmiąca dotyczące: 
 1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 
  • prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,
  • uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
  • mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 
 2.  rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 
 3.  częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 
 4.  innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 
 5.  obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem
  lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 
 6.  wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 
 7.  wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminu jej przeprowadzania. 

§ 2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w: 

 1.  ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r., poz. 87), 
 2.  ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21), 
 3.  ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2013.1155), 
 4.  ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
  (Dz. U. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.), 
 5.  ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013. poz. 856). 

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3

 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:
  • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2-13,
  • przeterminowanych leków,
  • chemikaliów, 
  • zużytych baterii i akumulatorów innych niż przemysłowe i samochodowe,
  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
  • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
  • zużytych opon,
  • odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych, 
  • papieru i tektury, 
  • szkła,
  • tworzywa sztucznego,
  • metali. 
 2.  Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić z chwilą
  ich powstania, uprzednio poddając je segregacji. 
 3.  Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich nie zmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4. 
 4. Przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie aptek i placówek służby zdrowia. 
 5. Chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin należy przekazywać do punktów zbiórki. 
 6. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie miejsc użytku publicznego. 
 7. Akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę. 
 8. Papier i tekturę, szkło, tworzywo sztuczne, metal należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach foliowych bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której powstał ten rodzaj odpadu. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi należy umieszczać wyżej wymienione frakcje odpadów w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych
  na terenie osiedli, z tym, że za budynki wielolokalowe uznaje się budynki, w których znajdują się cztery lub więcej lokali mieszkalnych. 
 9. Dopuszcza się umieszczanie metali w pojemnikach lub workach foliowych przeznaczonych na gromadzenie tworzyw sztucznych.
 10. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być wystawiany przed teren nieruchomości, z której pochodzi w terminach określonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
 11. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone w miejscu i czasie wskazanym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
  • na terenach zabudowy jednorodzinnej odpady wielkogabarytowe winny być wystawione przed posesję
   w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu, a w rejonach zabudowy wielorodzinnej przy pergoli śmietnikowej.
 12. Odpady zielone należy gromadzić bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której one powstały w workach foliowych przeznaczonych do tego celu. Zbieranie i gromadzenie na przydomowych kompostowniach odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości (usunięte chwasty, liście, skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów) spełnia wymóg selektywnego zbierania odpadów zielonych. Dopuszcza sie kompostowanie odpadów zielonych pod warunkiem, że nie będzie to stanowiło uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
 13. Dopuszcza się przekazywanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon powstałych w gospodarstwie domowym do punktu selektywnej zbiórki wskazanego przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.
 14. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub mieszkaniec może zamówić odrębną usługę u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej na odbiór odpadów opisanych w ust. 2 bezpośrednio z nieruchomości. Usługa taka jest odrębie płatna i nie jest objęta opłatą wnoszoną do gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 15. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  a na terenie których, powstają odpady budowlano-rozbiórkowe, odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zobowiązani są do ich selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne lub innemu podmiotowi zgodnie z przepisami prawa.

§ 4 

 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
 2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. 

§ 5

 1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi, jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 2. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służących do użytku publicznego, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych, po uprzednim ich przejęciu przez łapacz oleju i odstojnik, odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych jest zabronione.
 3. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla siąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3.

Wymagania dotyczące pojemników i urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

§6

 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych i umieszczania poszczegówlnych frakcji odpadów komunalnych do pojemników i worków, według ich przeznaczenia oraz usuwania odpadów zgodnie z postanowieniami niniejżeszego rozdziału.
Odpady komunalne zmieszane
 1. Niesegregowane odbady komunalne należy gromadzić wyłącznie w pojemnikach do tego celu przeznaczonych.
 2. Dopuszcza się stosowanie pojemników metalowych lub z tworzyw sztucznych o wzmocnionej konstrukcji
  o nastepującej wielkości:
  • pojemniki na odpady o pojemności 120 L;
  • pojemniki na odpady o pojemności 240 L; 
  • pojemniki na odpady o pojemności 360 L;
  • pojemniki na odpady o pojemności 1100 L;
  • pojemniki na odpady o pojemności 2500 L;
  • pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 m³ do 10 m³;
  • pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności od 1,5 m³ do 3 m³;
  • kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 L;
 3. W przypadku okresowego nagromadzenia większej ilości odpadów, dopuszcza się stosowanie czarnych worków do ich zbierania o pojemności 60 lub 240 L.

§ 7

 1. W odniesieniu do nieruchomości, dla których gmina organizuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów, gmina wyposaża te nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych minimalną pojemność pojemnika wielokrotnego opróżniania przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:
  • do 3 osób - w rozmiarze 120 L,
  • od 4 – 6 osób - w rozmiarze 240 L.
  • od 7 – 9 osób – w rozmiarze 360 L; 

§ 8

 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości wielolokalowych minimalną pojemność pojemnika wielokrotnego opróżniania przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:
  • od 10 - 20 osób – w rozmiarze 1100 L,
  • powyżej 20 osób do 35 osób – w rozmiarze 2 x 1100 L,
  • powyżej 35 osób – w rozmiarze 3 x 1100 L.
 2. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, niż zostały określone w § 8 i § 9 przy zachowaniu minimalnej pojemności.
Odpady selektywnie zbierane
 1. Na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy selektywne zbieranie odpadów typu: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady zielone, prowadzi się w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów tj. w workach lub zestawach pojemników.
 2. Worki lub pojemniki do selektywnego zbierania odpadów winny być oznaczone napisem lub kolorem
  w następujący sposób:
  • dla odpadów szkła – napis ,,SZKŁO” lub kolor zielony,
  • dla odpadów makulatury – napis ,, MAKULATURA” lub kolor niebieski,
  • dla odpadów tworzyw sztucznych i metali – napis ,,TWORZYWA SZTUCZNE” lub kolor żółty,
  • dla odpadów zielonych – napis ,,BIODEGRADOWALNE” lub kolor brązowy,
 3. Selektywne zbieranie odpadów prowadzi się poprzez umieszczanie poszczególnych frakcji odpadów
  w następujący sposób:
  1. w zabudowie jednorodzinnej:
   • w workach dla szkła o pojemności minimum 60 L,
   • w workach dla tworzyw sztucznych i metali o pojemności minimum 120 L,
   • w workach dla makulatury o pojemności minimum 120 L, (dopuszcza sie wystawienie makulatury w wiązkach związanych sznurkiem),
   • w workach dla odpadów zielonych o pojemności minimum 60 L,
  2. w zabudowie wielorodzinnej:
   • w pojemnikach dla szkła o pojemności minimum 120 L,
   • w pojemnikach dla tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali o pojemności minimum 1100 L,
   • w pojemnikach dla makulatury o pojemności minimum 1100 L,
   • w pojemnikach dla odpadów zielonych o pojemności minimum 120 L.

§ 9

Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów: 
 1. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przejmuje gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Pojemniki, o których mowa w rozdziale 3, należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady, w granicach nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym.
 3. Pojemniki należy ustawiać tak, aby nie powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości i osób trzecich.
 4. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub w tych obiektach pojemników na odpady i ich opróżnianie co najmniej raz na dwa tygodnie. 

Rozdział 4.

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10

 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są zobowiązani do złożenia deklaracji
  o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
 2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych z przesiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 3. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych zobowiązani są do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą zezwolenie na prowadzenie działalności z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 11

 1. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbiera wybrany w drodze przetargu zorganizowanego przez gminę, przedsiębiorca, który zawarł z gminą umowę
  na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 2. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne, odbiera przedsiębiorca wpisany do rejestru działalności regulowanej, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych.
 3. Zbiorniki bezodpływowe, w których gromadzone są nieczystości ciekłe, opróżniane są przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych
  i transportu nieczystości ciekłych, z którymi właściciel nieruchomości pozbywający się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, zawarł umowę na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

§ 12

 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
 2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach i workach foliowych, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.
 3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.
 4. W celu ułatwienia odbioru odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości umieszczają pojemiki i worki wypełnione odpadami:
  • w przypadku zabudowy wielorodzinnej i zabudowy gospodarczej w wyznaczonych miejscach umożliwiających ich odbiór,
  • w przypadku zabudowy jednorodzinnej – przy drodze dojazdowej do nieruchomości.
  • Udostępnianie pojemników i worków powinno nastąpić przed godziną 7:00 rano.
 5. Uregulowania ust.1 i 2 mają zastosowania także w odniesieniu do odpadów selektywnie zebranych.
 6. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej raz na miesiąc.
 7. Ustala się minimalną częstotliwość zbiórki segregowanych odpadów, takich jak:  papier, tektura, szkło, tworzywo sztuczne i metal co najmniej raz na miesiąc.
 8. Ustala się minimalną częstotliwość odbioru odpadów zielonych co najmniej raz na miesiąc w okresie od 1 kwietnia do 31 października.
 9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się częstotliwość zbiórki tej frakcji odpadów co najmniej dwa razy w roku.
 10. Odpady wielkogabarytowe powinny być odbierane w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się częstotliwość zbiórki tej frakcji odpadów co najmniej dwa razy w roku.

§ 13

 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
 2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób zamieszkujących na terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych.
 3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące. 
 4. Nieczystości ciekłe odebrane z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Grzmiąca na opróżnianie zbiorników bezodpływowych są następnie przekazywane do stacji zlewnej. 

Rozdział 5.

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 14

 1. Ograniczenie ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji to jeden z najważniejszych celów wyników z Dyrektywy 99/31/WE i polskiego prawa, a także podpisanych przez Polskę zobowiązań przedakcesyjnych. Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 1995 r. wyznaczona została na poziomie 4,38 mln Mg, co oznacza, że na statystycznego mieszkańca gminy przypadło wówczas 155 kg/rok, a na mieszkańca wsi 47 kg/rok. 
 2. W roku bazowym tzn. 1995 wytworzono na terenie gminy Grzmiąca 252 Mg odpadów ulegających biodegradacji, więc maksymalna ilość odpadów biodegradowalnych możliwa do składowania, w gminie Grzmiąca wynosić będzie:
  • w 2020 roku- 88,3 Mg
Zgodnie z ustawą o odpadach, gmina do końca 2020 roku będzie musiała osiągać do 50% poziomu recyklingu odpadami komunalnymi oraz do 70% odpadami np. budowlanymi. 
 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zmierzające do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów w szczególności poprzez:
  • unikanie używania produktów nie nadających się do recyklingu i kompostowania w szczególności papierowych, plastikowych talerzy sztućców, folii śniadaniowej, aluminiowej, jednorazowych butelek i kartonów na napoje,
  • kupowanie produktów zapakowanych w minimalną ilość opakowań,
  • kupowanie produktów w koncentratach,
  • kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,
  • ponowne wykorzystanie i wydłużanie okresu używalności przedmiotów takich jak:
   • baterie – zaleca się kupowanie akumulatorków nadających się do ponownego naładowania,
   • torby plastikowe na zakupy – zaleca się stosowanie toreb płóciennych bądź papierowych przeznaczonych do wielokrotnego użytku,
   • długopisy – zaleca się stosowanie wymiennych wkładów.
 2. Gmina zobowiązuje się podejmować działania mające na celu:
  • zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  • promocję minimalizacji powstawania odpadów i ich preselekcji w gospodarstwach domowych, 

Rozdział 6.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 15

 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym.
 2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymania tych zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości (hałas i odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach. 
 3. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy należące do ras powszechnie uznawanych za agresywne, mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.
 4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności z terenu ulic, chodników, parków, skwerów, zieleńców, placów zabaw. 

Rozdział 7.

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 
z produkcji rolniczej 

§ 16

 1. Na terenie gminy zabrania się chowu zwierząt gospodarskich z wyłączeniem:
  • istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U.2013.1381 j.t.)oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z 2013. poz. 1387,
   z 2014.1328);
  • przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz królików i innych zwierząt futerkowych- zabudowanych budynkami jednorodzinnymi
  • zabudowy wielorodzinnej w pomieszczeniach przystosowanych, jednocześnie zabrania się chowu zwierząt w miejscach nie  przeznaczonych  do  tego  celu,  w  szczególności  takich  jak strychy, piwnice, komórki, garaże, balkony itp.
 2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.
 3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:
  • nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości, w szczególności hałasu i odorów;
  • zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie;
  • usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i innych miejscach publicznych. 

Rozdział 8.


Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 17

 1. W uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szczecinku, właściciele nieruchomości obowiązani są do wykonania deratyzacji na terenie nieruchomości w terminie wskazanym przez Wójta Gminy Grzmiąca.
 2. Deratyzacja zostaje przeprowadzona na wniosek mieszkańców w przypadku wystąpienia zagrożenia.
 3. O terminie przeprowadzenia deratyzacji Wójt gminy informuje mieszkańców za pośrednictwem obwieszczenia wywieszanego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grzmiąca, na tablicach ogłoszeniowych zlokalizowanych w poszczególnych sołectwach oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Grzmiąca.
 4. W przypadku masowego wystąpienia gryzoni Wójt Gminy Grzmiąca ogłasza przeprowadzenie deratyzacji w miejscach zagrożonych. 

Rozdział 9.

Postanowienia końcowe 

§ 18

 1. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie Gminy Grzmiąca, można zgłaszać do Straży Gminnej w Grzmiącej lub do Urzędu Gminy Grzmiąca przy ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca.
 2. Urząd Gminy Grzmiąca, będzie inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku.
Autor: Urząd Gminy Grzmiąca