Informacja

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt.9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018 poz. 1454 ze zm.) gminy udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o:

 1. podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
  1. Remondis Sanitech Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, Oddział Barwice, ul. Czaplinecka 12, 78-460 Barwice, odbiór odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych zgodnie z umową nr ZP.272.9.2018 z dnia 27 listopada 2018, która została zawarta przez Gminę Grzmiąca na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Firma odbiera również odpady komunalne z posesji niezamieszkałych na podstawie indywidualnych umów z właścicielami takich nieruchomości.

 1. miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
  1. Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., Wardyń Górny 35, 78-320 Połczyn Zdrój.
 2. osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Osiągnięte poziomy recyklingu w roku 2017:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,00 % (nie uwzględniono odpadów poddanych bezpośredniemu kompostowaniu na posesjach mieszkańców. Gmina nie prowadzi takiej statystyki)
 • poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy – 51,33 %
 • poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 76,85 %
 1. punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:
  1. firmę, oznaczenie siedziby i adres, albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  2. adresy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów.

Gmina Grzmiąca nie posiada takiego punktu.

 1. zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2018 r. poz 1466 ze zm.) zawierające:
 • firmę, oznaczenie siedziby i adres, albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Remondis Sanitech Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, Oddział Barwice, ul. Czaplinecka 12, 78-460 Barwice, odbiór odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych zgodnie z umową nr ZP.272.9.2018, która została zawarta przez Gminę Grzmiąca w dniu 27.11. 2018 r. na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 • adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy:

Magazyn przy Urzędzie Gminy w Grzmiącej ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca

Wójt Gminy Grzmiąca

Patryk Makowski

Autor: Urząd Gminy Grzmiaca