Jesteś tutaj: Start / Rada Gminy / Komisje

Komisje

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji

Andrzej Bielecki - przewodniczący

Bożena Pruchniak - wiceprzewodnicząca

Alicja Szewlaków - członek

Zadania Komisji

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Wójta, Urzędu Gminy, oraz jednostek organizacyjnych.
 2. Przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną jest:
  • przestrzeganie prawa,
  • przestrzeganie Statutu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
  • realizacja budżetu gminy,
  • gospodarka finansowa gminnych jednostek organizacyjnych,
  • realizacja uchwał Rady Gminy.
 3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi.

Wniosek Komisja przekazuje od Przewodniczącego Rady.

Komisja Budżetowo-Finansowa

Skład Komisji

Marek Bulczak - przewodniczący

Julita Downar - członek

Kazimierz Okuszko - członek

Zadania Komisji

 1. Rozpatrywanie oraz opiniowanie projektów uchwał i ich założeń.
 2. Wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla gminy.
 3. Podejmowanie i rozpatrywanie wniosków kierowanych do komisji.
 4. Kontrolowanie poprzez analizę działalności gospodarki gminy i administracji, kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz sprawozdań.
 5. Przekształcenia prywatyzacyjne.
 6. Realizacja zadań w zakresie rozwoju inwestycyjnego w gminie ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji ekologicznych.
 7. Polityka mieszkaniowa

Komisja Rolnictwa, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego

Skład Komisji

Edward Bakalarz - przewodniczący

Józef Wygonny - wiceprzewodniczący

Leonard Śniadecki - członek

Henryk Wieczorek - członek

Zadania Komisji

 1. Współudział w wypracowywaniu strategii rozwoju społeczno- gospodarczego gminy oraz w projektowaniu i ocenie realizacji budżetu gminy.
 2. Inspirowanie i promowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju gminy.
 3. Rozpatrywanie oraz opiniowanie projektów uchwał i ich założeń.
 4. Wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla gminy na wniosek Rady Gminy.
 5. Podejmowanie i rozpatrywanie wniosków kierowanych do komisji.
 6. Planowanie i realizacja zamierzeń wynikających z ogólnego planu przestrzennego zagospodarowania miasta.
 7. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie gminy, a w szczególności inwestycji ekologicznych, infrastruktury technicznej i budownictwa komunalnego.
 8. Restrukturyzacja usług komunalnych.
 9. Rozwój sieci placówek handlowo - usługowych.
 10. Rozwój przetwórstwa spożywczego.
 11. Funkcjonowanie rozwiązań komunikacyjnych.

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

Skład Komisji

Krzysztof Trybulski - przewodniczący

Danuta Żurawska - wiceprzewodnicząca

Katarzyna Jezierska - członek

Krystyna Szcześniak - członek

Zadania Komisji

 1. Współudział w wypracowywaniu strategii rozwoju społeczno - gospodarczego gminy oraz w projektowaniu i ocenie realizacji budżetu gminy.
 2. Inspirowanie i promowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju gminy.
 3. Rozpatrywanie oraz opiniowanie projektów uchwał i ich założeń.
 4. Wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla gminy.
 5. Podejmowanie i rozpatrywanie wniosków kierowanych do komisji.
 6. Ocena funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych (przedszkola, szkoły, stan bazy, zabezpieczenie finansowe i organizacja pracy).
 7. Wyrażanie opinii w sprawach oświaty.
 8. Inicjowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb społecznych w zakresie ochrony zdrowia.
 9. Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki (stan bazy, organizacja imprez, wyniki sportowe, masowość imprez).
 10. Tworzenie warunków do kontynuowania, rozwijania i inicjowania nowych imprez kulturalnych.
 11. Ocena funkcjonowania placówek kulturalnych w gminie (stan obiektów,organizacja pracy, upowszechnianie kultury).