Gmina Grzmiąca

Miejsca udzielajace pomocy dla osób dotknietych przemocą w rodzinie

12 lipca 2016

W Powiecie Szczecineckim jedyną placówką zapewniającą schronienie osobom doznającym przemocy w rodzinie jest prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku  Hostel dla Osób Doznających Przemocy „Zacisze”. Schronienie w Hostelu mogą otrzymać osoby z terenu Miasta Szczecinek.

Chcąc skorzystać z pomocy oferowanej przez Hostel należy skontaktować się z Panią Elżbietą Dobrzańską, tel. 94-37-28-032.

Nazwa instytucji/ organizacjiAdresZakres ofiarowanej pomocyTelefonOsoba do kontaktu
POWIAT SZCZECINECKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wiatraczna 1

78-400 Szczecinek

 • Konsultacje dla osób stosujących przemoc,
 • Terapia dla osób stosujących przemocy, dla osób nieradzących sobie ze złością,
 • Prowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemocw rodzinie.
 • Zapewnienie opieki dzieciom, w momencie zagrożenia życia i zdrowia w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 • Rozpoczynanie i uczestniczenie w pracach w ramach Procedury „Niebieskiej Kary”.
 • Informowanie  o możliwości uzyskania pomocy i kontaktowanie osób zainteresowanych pomocą ze specjalistami oraz odpowiednimi instytucjami.
 • Powiadamianie odpowiednich służb o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 • Powiadamianie Sądu o konieczności wglądu w sytuację rodziny.
 • Pomoc w pisaniu wniosków, pism do różnych instytucji, sądu, policji i prokuratury.
 • Pomoc terapeutyczna dla osób znajdujących się w kryzysie, doznające przemocy.
94-71-37-111 Magdalena Mazur – Balcerzak – Powiatowy Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 

Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Obsługę Zespołów zapewnia Ośrodek Pomocy Społeczej

Godziny pracy tak jak w OPS:

    
      
 • Powadzenie Procedury „Niebieska Karta”,
 • Uruchomienie procedur prawnych zmierzające do ochrony ofiar przemocy,
 • Praca z rodziną, w której występuje przemoc.
 • Zapewnienie schronienia ofiarom przemocy sytuacjach tego wymagających.
 • Powiadamianie Policji, Prokuratury, Sądu Rodzinnego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i konieczności wglądu w sytuacje rodziny.
 • Udostępnienie specjalistycznego poradnictwa, pedagogicznego, prawnego i psychologicznego.
 • Pomoc w przygotowywaniu pism.

94-37-280-11

94-37-280-03

Zespół Interdyscyplinarny
w Szczecinku, ul. Wiejska 4, przewodnicząca Małgorzata Kisiel
94-37-397-18 Zespół Interdyscyplinarny
w Białym Borze, ul. Nadrzeczna 2a, przewodnicząca Iwona Czuczko,
94-37-36-022 Zespół Interdyscyplinarny
w Barwicach, ul. Czaplinecka 14, przewodnicząca Jolanta Lis,
94-37-33-959 Zespół Interdyscyplinarny w Bornem Sulinowie, ul. Lipowa 6, przewodniczący Rafał Turlej,
94-37-47-077 Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Szczecinek, ul. Pilska 3, zastępca przewodniczącego Grażyna Klamka, 
94-37-36-883 Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Grzmiąca, ul. 1-go Maja 7, przewodniczący Paweł Kuczko
Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy Domowej

ul. 1-go Maja 12

78-400 Szczecinek

 • Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw Przemocy Domowej obejmującego bezpłatne porady prawne, interwencje w instytucjach, konsultacje w zakresie spraw indywidualnych, motywowanie osób doznających przemocy w procesie zmian, udzielanie informacji na temat możliwości uzyskania pomocy i sposobów rozwiązywania problemów, wspieranie psychiczne, zachęcanie do aktywnego działania, kierowanie do odpowiednich instytucji.
 • Prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy.
 • Przygotowywanie i przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjno-warsztatowych dla uczniów szczecineckich szkół na temat przemocy domowej.
 • Możliwość skorzystania z zastępstwa procesowego.
94-37-440-28

Stowarzyszenie Fundusz Tratwa Szczecinek

koordynator

Joanna Ossowska 

Sąd Rejonowy w Szczecinku Zespół Kuratorów Rodzinnych

ul. Bohaterów Warszawy 42

78-400 Szczecinek

 • Współpraca między instytucjami.
 • Informowanie osób pokrzywdzonych na temat możliwości oraz form pomocy.
 • Informowanie o prawach osoby doznającej przemocy w rodzinie.
 • Wskazywanie konkretnych placówek pomocowych.
94-37-308-30 Kierownik Beata Brosiłowicz
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

ul. Kilińskiego 1

Szczecinek

 • Opieka pedagogiczna i wychowawcza nad dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo, profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie.
 • W ognisku prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne.
94-37-236-97 Dorota Patkowska
Świetlica środowiskowa Tratwa

ul. Wiejska 4

Szczecinek

 • Placówka wsparcia dziennego dla dzieci w wieku 7 – 13 lat, które wymagają pomocy w procesie edukacji, organizacji czasu wolnego oraz socjoterapii.
 • Celem działalności świetlicy jest tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju, organizacji czasu wolnego z dala od przemocy,, używek i agresji.
 • W świetlicy prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne

94-37-412-11

94 37-280 -38

- biuro stowarzyszenia

Stowarzyszenie Fundusz Tratwa Szczecinek
Świetlica Koniczynka 

Osiedle Zachód szczecinek

 • Celem działalności świetlicy jest tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju, organizacji czasu wolnego z dala od przemocy,, używek i agresji.
 • W świetlicy prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne
  Stowarzyszenie Sportowe pomagamy Dzieciom
Świetlica Profilaktyczno – wychowawcza – Caritas Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny

ul. 3-go Maja 1

Szczecinek

 • zapewnienie opieki wychowawczej, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
 • łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,
 • eliminowanie zaburzeń osobowościowych,
 • W świetlicy prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne
94-37-42-701  
Punkt Konsultacyjny

Urząd Gminy

Szczecinek

 • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.
 • Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej.
 • Udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
 • Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy w przypadku przemocy domowej.
 • Zdiagnozowanie problemów całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej członków.
94-37-47-077

Godziny przyjęcia specjalistów:

 • pedagog – terapeuta

każdy poniedziałek w godzinach 11:00 – 13:00

 • psycholog – każdy piątek

w godzinach 12:00 – 14:00

Punkt dla Rodziny

ul. Kolejowa 2,

78-450 Grzmiąca

 • Dokonywanie diagnozy sytuacji rodzinnej.
 • Prowadzenie mediacji z rodzicami, wyjaśnianie im przyczyn trudności i niepowodzeń, uzgadnianie wspólnie podejmowanych działań.
 • Prowadzenie lub organizowanie udziału rodziny w terapii (psychoterapii rodzinnej), motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, integracja rodziny i wzmacnianie więzi rodzinnych, modyfikowanie postaw rodzicielskich.
 • Interwencja i pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i problemów wychowawczych.
 • Pośredniczenie w kontaktach z instytucjami, służbami, w koniecznych wypadkach reprezentowanie interesów osób dotkniętych przemocą przed tymi instytucjami.
 • Prowadzenie konsultacji i poradnictwa otwartego dla rodzin.

W punkcie porad udziela pedagog, terapeuta, psychoprofilaktyk, mediator

94 37 368 10 wew. 55

Jadwiga Bierkowska

Godziny przyjęcia:

dyżury w drugi poniedziałek miesiąca

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Wiatraczna 1

78-400 Szczecinek

 • Poradnictwo prawne.
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne.

W ramach Ośrodka nieodpłatne usługi dla mieszkańców powiatu świadczy psycholog, prawnik , pracownik socjalny. 

94-37-21-788,

724-752-770

 Anna Bryszewska – Rudy - koordynator
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wiatraczna 1

78-400 Szczecinek

 • Działalność ustawowa w tym: profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dzieciom i młodzieży z grup ryzyka. Wspomaganie szkół i przedszkoli w działaniach profilaktycznych.
 • Rozpowszechnianie materiałów dotyczących zapobiegania uzależnieniom i przemocy.
 • Tworzenie i prowadzenie Programów „ Szkoła dla Rodziców”, „Wychowanie bez Klapsa”, „Trening kontroli złości”

94  37-437-22

94  37-437-67

 
„PATRONKA” Sp. z o.o.

ul. Lelewela 11,

ul. Klasztorna 11

78-400 Szczecinek

 • Wsparcie dla osób doznających przemocy.
 • poradnictwo dla osób stosujących przemoc.
 • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu.
 • Dzienny oddział terapii uzależnień.

W ramach Ośrodka usługi świadczą psycholog, psychiatra , specjaliści psychoterapii uzależnień.

94  37-40-106 – Lelewela

94-37 21 435 - - Klasztorna

 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinku, Plac Wolności 13
 • Poradnictwo w zakresie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym. Motywowanie do podjęcia terapii odwykowej.
 • Współpraca z Komendą Powiatową Policji w celu pozyskania informacji dot. przemocy w rodzinie, demoralizacji nieletnich.
 • Poradnictwo i interwencje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Współpraca ze specjalistami mogącymi pomóc w doskonaleniu metod rozwiązywania problemów związanych z alkoholem i przemocą.
94 37-141-53 Beata Kowal

w Gminie Grzmiąca, ul. Pilska 3

w Barwicach, ul. Zwycięzców 22

943747077

Tel. 094-373-63-09 (wew.21)

Jolanta Lis
w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6. 94 37-34-122 Irena Stecenko
w Białym Borze, Żymierskiego 10

94 37 39 002,

94 37 39 032

Bożena Sadlak
Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku, ul. Polna 25
 • Interwencja domowa.
 • Rozpoczynanie i uczestniczenie w pracach w ramach Procedury „Niebieskiej Kary” .
 • Stały kontakt z rodziną, w której występuje problem przemocy domowej.
 • Współpraca z instytucjami, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy domowej.

Powiadomienie Sądu i Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

94 37 53 505  
w Bornym Sulinowie, ul. B. Chrobrego 2, 94 37 534 55
94 37 534 50
 
w Białym Borze, ul. Żymierskiego 6 943753473  
w Barwicach, ul. Zwycięzców 22 (943753491  
Straż Miejska

w Szczecinku,

ul. Karlińska 15

 • Kontakt osób z właściwymi instytucjami zajmującymi się tą problematyką.
 • Pomoc w napisaniu pism i wniosków.
 • Pomoc w postaci przewiezienia lub załatwienia miejsca w pobliskich ośrodkach dla bezdomnych.

94  37-405-44,

94  37-246-09

 

w Barwicach,

ul. Zwycięzców 22

94 37 363 43
94 37 363 44
 
w Białym Borze,
ul. Żymierskiego 10
94 37 26 108  
w Bornem Sulinowie,
ul. B. Chrobrego 2,
094 37-34-148  
Straż Gminna w Grzmiącej,
ul. 1-go Maja 7
94 37 36 810 wew. 54  
Prokuratura Rejonowa

ul. Mickiewicza 16

78-400 Szczecinek

 • Informowanie osób pokrzywdzonych na temat możliwości oraz form pomocy
 • Informowanie o prawach osoby doznającej przemocy w rodzinie
 • Wskazywanie konkretnych placówek pomocowych.
 • Przyjmowanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
94- 37-430-88  

Ponadto w całej Polsce, a więc także na terenie Województwa Zachodniopomorskiego funkcjonują Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej. Są to Ośrodki, które oprócz schronienia oferują też pełny zakres pomocy specjalistów, są to:

ul. Grunwaldzka 49

78-200 Białogard

tel. 94 312-22-57

ul. Dąbrowskiego 4

73-500 Świnoujście

tel. 91 322-54-60

Ośrodki zapewniają schronienie, nocleg i wyżywienie ofiarom przemocy domowej, zapewniają ochronę przed osobą, której się boją, oferują pełny zakres pomocy specjalistycznej: psychologiczną, medyczną, prawną i socjalną. W realizacji swoich zadań ośrodki współpracują z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

"Niebieska Linia" IPZ

ul. Korotyńskiego 13,

02-121 Warszawa

tel.: (+48) 22 824-25-01, fax 22 823-96-64

Sekretariat czynny w godzinach 9.00 - 19.00.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

infolinia 801 120 002

tel. do sekretariatu 22 666-10-36

fax: 22 250-63-11

e-mail: biuro@niebieskalinia.info

Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny"

ul. Energetyków 10 , Szczecin

91 4330 339, 91 350 73 80

Strona internetowa

Autor: Magdalena Mazur-Balcerzak - PCPR Szczecinek (5)

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku

  Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku