Gmina Grzmiąca

Wiejskie Zebranie Wyborcze w Sołectwie Sucha

1 października 2019

Na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Sołectwa Sucha – załącznik do Uchwały nr V/29/2003 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 29 stycznia 2003 oraz Zarządzenia nr 54/2019 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 30 września 2019 roku

zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Sucha

na dzień 08 października 2019 roku na godz. 17:00.

Miejsce zebrania: świetlica wiejska

 Porządek obrad:

  1.  Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Przedstawienie zebranym zasad i trybu wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa.
  5. Określenie liczby członków Rady Sołeckiej.
  6. Przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie zebrania.

Do dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wymagana jest obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw.

W przypadku braku kworum w wyznaczonym pierwszym terminie, wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadzone zostaną na zebraniu w tym samym dniu, po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania – bez względu na liczbę uczestników uprawnionych do głosowania.

Zapraszam mieszkańców do udziału w zebraniu.

                              
                                                                                                                            Wójt Gminy Grzmiąca

                                                                                                                               Patryk Makowski

Autor: Wójt Gminy Grzmiąca (1)

Pliki do pobrania