Gmina Grzmiąca

Zawiadomienie Wójta Gminy Grzmiąca

21 grudnia 2018

Wójt Gminy Grzmiąca na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 poz. 1454 ze zm.), zawiadamia, że Rada Gminy Grzmiąca w dniu 29 listopada 2018 r. podjęła uchwałę Nr II/5/2018 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Na podstawie ww. uchwały ustalono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następującej wysokości:

Podstawę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grzmiąca, obowiązującej na nieruchomościach zamieszkałych, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę opłaty.

Zgodnie  z   treścią   ww.   ustawy,   właściciel  nieruchomości  otrzymuje  zawiadomienie
o zmianie wysokości   stawki   za  gospodarowanie   odpadami  komunalnymi  z  jej   wyliczeniem
w oparciu o złożoną deklarację. Właściciel nieruchomości nie ma  obowiązku  składania  nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z poniższym harmonogramem na numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy Białogard Oddział w Barwicach

14  8562  0007  0036  0524  2000  0040

W przypadku zmiany ilości osób w danej nieruchomości lub w przypadku zmiany sposobu segregacji odpadów komunalnych właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany.

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca (29)