Ogłoszenie o sprzedaży autobusów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 stycznia 2020

WÓJT GMINY GRZMIĄCA

ogłasza

nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż

niżej opisanych pojazdów:

Poz. 1

DANE DOTYCZĄCE AUTOBUSU:

 • Autobus szkolny przeznaczony do przewozu dzieci
 • Marka: Jelcz
 • Model: L090M
 • Nr identyfikacyjny pojazdu: SUJ09010010000291
 • Rok produkcji: 2001
 • Nr rejestracyjny: ZSZ 64YL
 • Masa całkowita: 12000 kg
 • Masa własna: 7800 kg
 • Liczba miejsc siedzących: 43
 • Data pierwszej rejestracji: 25.09.2001 r.
 • Data ważności przeglądu technicznego: 27.03.2020 r.
 • Wskazania drogomierza: 562786 km
 • Kolor powłoki lakierniczej: pomarańczowy 1 – warstwowy akrylowy
 • Liczba osi / rodzaj napędu: 2 / 4x2
 • Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
 • Pojemność silnika / moc silnika: 4580ccm / 114kW (155KM)
 • Pojazd zarejestrowany na: Urząd Gminy Grzmiąca

Poz. 2

DANE DOTYCZĄCE AUTOBUSU:

 • Autobus szkolny przeznaczony do przewozu dzieci
 • Marka: Jelcz
 • Model: LO90M/S
 • Nr identyfikacyjny pojazdu: SUJ09010030000409
 • Rok produkcji: 2003
 • Nr rejestracyjny: ZSZ S335
 • Masa całkowita: 12000 kg
 • Masa własna: 7750 kg
 • Liczba miejsc siedzących: 40
 • Data pierwszej rejestracji: 12.05.2003 r.
 • Data ważności przeglądu technicznego: 28.02.2020 r.
 • Wskazania drogomierza: 247763 km
 • Kolor powłoki lakierniczej: pomarańczowy 1 – warstwowy akrylowy
 • Liczba osi / rodzaj napędu: 2 / 4x2
 • Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
 • Pojemność silnika / moc silnika: 4580ccm / 114kW (155KM)
 • Pojazd zarejestrowany na: Urząd Gminy Grzmiąca

Zasady sprzedaży składników majątkowych – składania ofert:

I. NAZWA SPRZEDAJĄCEGO

Gmina Grzmiąca

ul. 1 Maja 7

78-450 Grzmiąca

NIP: 673-17-71-695

II. CENA WYWOŁAWCZA

Cena wywoławcza pojazdów została ustalona w oparciu o ceny rynkowe oraz stan techniczny i stopień zużycia pojazdów na podstawie oceny rzeczoznawcy techniki samochodowej ruchu drogowego maszyn i urządzeń, która wynosi:

 • poz.1: 7.400,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych 00/100), w tym 23% vat;
 • poz .2: 23.900,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset zł 00/100), w tym 23% vat.

III. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANE SKŁADNIKI MAJĄTKOWE

 1. Autobusy będące przedmiotem przetargu można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w miejscowości Grzmiąca przy remizie OSP po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 2. Upoważnionym do kontaktowania się w zakresie udostępnienia przedmiotów sprzedaży oraz udzielania szczegółowych informacji z zakresu przedmiotów przetargu jest Pan Andrzej Pietrzak – tel. 695-341-853.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU)

 1. Ofertę/y należy złożyć Sprzedającemu, siedziba: Urząd Gminy Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca, pok. nr 111 (sekretariat), w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku, do godz. 10:00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca w dniu 31 stycznia 2020 r. o godzinie 10:15.
 3. Otwarcie ofert jest jawne.
 4. UWAGA - za termin złożenia ofert/y przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Sprzedającego.

V. TRYB PRZETARGU ORAZ WYMAGANIA, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA

 1. Tryb przetargu: pisemny przetarg nieograniczony z możliwością aukcji.
 2. Ofertę/y składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
 3. Można złożyć tylko jedną ofertę na każdy z pojazdów.
 4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 5. Pisemne oferty należy złożyć wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Oferta na zakup autobusu JELCZ LO90M – poz. 1” lub/i „Oferta na zakup autobusu Jelcz L090M/S – poz. 2”
 6. Nabywcą zostanie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę zakupu autobusu spośród ofert nie podlegających odrzuceniu biorących udział w postępowaniu.

Ogłoszenie o sprzedaży wraz z załącznikami opublikowane zostało na Biuletynie Informacji Publicznej i dostępne jest pod tym linkiem.

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca (5)