Konkurs nr 3/2019 Podejmowanie/zakładanie działalności gospodarczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 sierpnia 2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy (WoPP) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  1. Numer konkursu: 3/2019.
  2. Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 26 sierpnia 2019 r.
  3. Termin składania wniosków: od 11 września 2019 r. do 26 września 2019 r.
  4. Miejsce i tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach osobiście i bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM, ul. Warcisława IV 16, pokój nr 101, 78-400 Szczecinek, w terminie od 11 września 2019 r. do 26 września 2019 r., w następujące dni: poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. od 7:00 do 14:00; zaś we czwartki w godz. od 8:00 do 15:00. Komplet dokumentów obejmuje dwa egzemplarze w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej wniosku na płycie CD. Wniosek i dokumenty kolejno ułożone powinny znajdować się według załączników w segregatorach lub w skoroszytach (prosimy nie zszywać dokumentów).

5. Forma wsparcia: premia ryczałtowa w wysokości 50 000,00 zł, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy,-).

6. Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie/zakładanie działalności gospodarczej.

7. Warunki udzielenia wsparcia: określone są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniającym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (Dz.U. z 2016, poz.1390) oraz w Wytycznych nr 2/1/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

8. Wysokość limitu środków: 250 000,00  zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy,-).

9. Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Radę Lokalnej Grupy Działania: jest uzyskanie minimum 12 punktów, określonych w lokalnych kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Szczegółowe informacje: dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy (WoPP), wniosku o płatność (WoP) oraz wzoru umowy są dostępne w siedzibie Biura LGD POJEZIERZE RAZEM oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM: www.lgd.szczecinek.pl w zakładce pt.: „NABORY WNIOSKÓW”. Na stronie internetowej LGD POJEZIERZE RAZEM dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju.

Dodatkowe informacje można uzyskać: od pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM: tel./fax: 0-94-37-292-63 oraz drogą e-mail: biuro@lgd.szczecinek.pl

 

Autor: Lokalna Grupa Dzialania POJEZIERZE RAZEM w Szczecinku (15)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo

    logo