Informacja o wynikach konsultacji społecznych w Sołectwie Przystawy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 lipca 2019

Na podstawie § 11 ust. 2 załącznika do Uchwały Nr VII/41/2015 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Grzmiąca informuję, że w dniach 17 lipca 2019 r. – 24 lipca 2019 r. w wykonaniu Zarządzenia Nr 29/2019 z dnia 5 lipca 2019 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w Sołectwie Przystawy.

Konsultacje miały na celu zbadanie stanowiska mieszkańców Sołectwa Przystawy
w następujących sprawach:

  1. podziału Sołectwa Przystawy na Sołectwo Przystawy, obejmujące swoim obszarem miejscowość Przystawy i Sołectwo Sławno obejmującego swoim obszarem miejscowości Sławno i Grzmiączka,
  2. projektu uchwały Rady Gminy Grzmiąca w sprawie utworzenia Sołectwa Przystawy i Sołectwa Sławno w wyniku podziału dotychczasowego Sołectwa Przystawy na dwa odrębne sołectwa,
  3. projektu statutów Sołectwa Przystawy i Sołectwa Sławno.

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie ankiet skierowanych do mieszkańców Sołectwa Przystawy oraz bezpośredniego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, które odbyło się 23 lipca 2019 r.

W konsultacjach społecznych przeprowadzonych w formie formularzy ankietowych w dniach 17 lipca 2019 r. – 24 lipca 2019 r. wzięło udział 41 osób.

W formularzu ankietowym na pytanie Czy jest Pan/Pani za podziałem Sołectwa Przystawy na Sołectwo Przystawy, obejmujące swoim obszarem miejscowość Przystawy i Sołectwo Sławno obejmującego swoim obszarem miejscowości Sławno i Grzmiączka? 41 osób opowiedziało się za, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Na pytanie: Czy akceptuje Pan/Pani projekt uchwały Rady Gminy Grzmiąca w sprawie utworzenia Sołectwa Przystawy i  Sołectwa Sławno w wyniku podziału dotychczasowego Sołectwa Przystawy na dwa odrębne sołectwa? 41 osób opowiedziało się za, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Na pytanie: Czy akceptuje Pan/Pani postanowienia Statutów Sołectwa Przystawy i Sołectwa Sławno? 40 osób opowiedziało się za, przeciw 0, wstrzymała się 1.
Na spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się 23 lipca 2019 r. również nie pojawiły się głosy przeciw podziałowi dotychczasowego sołectwa Przystawy na Sołectwo Sławno i Sołectwo Przystawy.

Po przeprowadzonej analizie wyników konsultacji należy stwierdzić, że wszyscy mieszkańcy Sołectwa Przystawy biorący udział w konsultacjach opowiedzieli się za podziałem Sołectwa Przystawy na dwa odrębne Sołectwa oraz zaakceptowali projekt uchwały w sprawie podziału Sołectwa Przystawy. Większość mieszkańców biorących udział w konsultacjach zaakceptowała również projekty statutów Sołectwa Przystawy i Sołectwa Sławno.

Informacja dotyczącą wyników konsultacji podana została do publicznej wiadomości poprzez:

  1. zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Grzmiąca oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Grzmiąca,
  3. wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Sołectwie Przystawy.

 

                                                                                                                         Wójt Gminy Grzmiąca

                                                                                                                             Patryk Makowski

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca (16)