Zaproszenie na spotkanie informacyjne – Środki na przedszkola w ramach RPO WZ

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 października 2018

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne pn.: „Środki na przedszkola w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego”, które odbędzie się 6 listopada br. o godz. 11:00, w sali narad nr 402 w Starostwie Powiatowym w Szczecinku.

Podczas spotkania szczegółowo omówiona zostanie dokumentacja konkursowa, kryteria oceny wniosków oraz wniosek o dofinansowanie w ramach aktualnie ogłoszonego konkursu dla Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 • W ramach ogłoszonego konkursu można otrzymać dofinansowanie na:
  • Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych).
  • Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.
  • Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów; Katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie:
   • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
   • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastykę korekcyjną,
   • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe.
  • Finansowanie programów rozwojowych dla dzieci, w tym w zakresie kompetencji kluczowych (np. nauki języków obcych, programowania, kompetencji społecznych, matematycznych itp.) i uniwersalnych umiejętności, dostosowanych do wieku i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
  • Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego.
  • Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Spotkanie skierowane jest do podmiotów prowadzących publiczne jak i niepubliczne ośrodki wychowania przedszkolnego.

Spotkanie prowadzone będzie przez Specjalistów ds. Funduszy Europejskich Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinku.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały edukacyjne. Planowane zakończenie - godz. 13:30.

Uprzejmie prosimy o telefoniczne (tel. 94 372 92 50 lub tel./fax. 94 372 92 47) lub elektroniczne (e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl) potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 05.11.2018 r. do godz. 15:00.

Informujemy, iż niniejsze spotkanie jest kolejnym z cyklu spotkań i szkoleń organizowanych przez LPI Szczecinek dla mieszkańców powiatu drawskiego, szczecineckiego, świdwińskiego oraz wałeckiego. Wszystkie informacje o aktualnie prowadzonych spotkaniach informacyjnych, konferencjach czy szkoleniach można uzyskać śledząc następujące strony internetowe: www.funduszeeuropejskie.gov.pl lub www.rpo.wzp.pl w zakładce: Weź udział w konferencjach i szkoleniach.

Organizator spotkania informacyjnego:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku, ul. Warcisława IV 16, 78 – 400 Szczecinek, Tel.: 94 372 92 50 lub 94 372 92 47, e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl

Zaprasza zespół LPI:
Małgorzata Kucharska - Kazirod
Joanna Radomska
Katarzyna Śmiechowska

Autor: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku (19)