ZAWIADOMIENIE O XXIV SESJI RADY GMINY GRZMIĄCA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 kwietnia 2018

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2017, poz. 1875 ) zwołuję 

XXXIV  sesję Rady Gminy Grzmiąca  26  kwietnia  2018 roku, o godzinie 13:30

w sali narad Urzędu Gminy Grzmiąca.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji z dnia 29  marca 2018 r.
 3. Informacja o działaniach wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Wolne wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
 6. Trybuna Obywatelska.
 7. Informacje komendantów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Grzmiąca za 2017 rok oraz określenie istotnych zagrożeń pożarowych.
 8. Sprawozdania komendantów Policji i Straży Gminnej o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2017 rok oraz określenie zagrożeń i osiągniętych wyników.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały XXXIII/242/2018 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 12. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres powyżej 3 lat.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Grzmiąca.
 16. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 17. Sprawy organizacyjne.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Grzmiąca.

Przewodniczący Rady Gminy Grzmiąca

Henryk Kreklau

Autor: Biuro Rady Gminy (14)