Ważne informacje dla NGO- otwarty konkurs ofert 2018 i nabór do komisji konkursowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 stycznia 2018

Zarząd Powiatu Szczecineckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Szczecineckiego w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Ogłoszenie konkursowe dostępne jest na stronie internetowej.

Proszę Państwa o dokładne przeczytanie ogłoszenia oraz w przypadku chęci złożenia wniosku o dostosowanie się do warunków i zasad składania wniosków.

Zarząd Powiatu Szczecineckiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

 1. Informacje ogólne:
  1. Celem ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej.
  2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  3. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy może zgłosić tylko 1 kandydata.
 2. Wymagania stawiane kandydatom:
  1. zostały wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  2. nie reprezentują organizacji startujących w konkursie;
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym i faktycznym, który mógłby budzić uzasadnienie wątpliwości co do ich bezstronności.
 3. Zadania komisji konkursowej:
  1. Ocena merytoryczna i formalna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.
  2. Ocena merytoryczna ofert spełniających wymogi formalne, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 ww. ustawy.
  3. Propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
 4. Miejsce składania dokumentów.
  Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej na formularzu załączonym poniżej można składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowegow Szczecinku, ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek, faksem pod numer 94 37-29-256 lub przesłać skan dokumentu drogą mailową na adres:k.bronakowska@powiat.szczecinek.pl
 5. Termin składania zgłoszeń – 15.01.2017 r.
 6. Uwagi końcowe:

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów nie będą brane pod uwagę.

Kinga Bronakowska

Wydział Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju

Starostwo Powiatowe w Szczecinku

tel.: 94372 92 72

Autor: Kinga Bronakowska, Wydział Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju, Starostwo Powiatowe w Szczecinku (4)